Vedrørende den siste tids diskusjon på Facebook om dreneringsprosjektet

Styret i sameiet jobber for fellesskapet og er valgt av sameierne. Gjennom styrearbeidet behandler vi innkomne saker i tråd med sameiets vedtekter, og forvalter sameiets verdier innenfor de til enhver tid gjeldende rammer. Ved behov hentes det inn faglige råd. Under dreneringsprosjektet støtter vi oss i all vesentlighet på de faglige råd som gis fra Aase Byggadministrasjon, som er vår rådgiver.

At man skal kunne klage på vedtak og be om en ny vurdering i saker som oppleves urimelig er selvsagt. Det oppleves allikevel lite konstruktivt når Facebook benyttes som klageorgan for enkeltbeboere for å presse gjennom saker som eksterne konsulenter har vurdert, og hvor skriftlig tilbakemelding er gitt. Der hvor slik skriftlig tilbakemelding ikke er gitt, vil vi sørge for dette så snart som mulig.

Når det gjelder kommentarer om arbeider som ikke er korrekt utført, er mangler varslet inn ihht kontrakt og NS 8407 (Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser), og totalentreprenør er ansvarlig for å gi tilstrekkelig dokumentasjon for valgt løsning, eventuelt utbedre manglene. Totalentreprenøren kan utbedre innmeldte mangler når de måtte ønske innen kontraktsperioden, så lenge det ikke er fare for skade på tilstøtende konstruksjoner. Det er vurdert at de mangler vi er gjort oppmerksomme på ikke er til fare for å skade tilstøtende konstruksjoner og totalentreprenøren er berettiget til å foreta utbedring når det passer mhp deres fremdriftsplanlegging, men innenfor kontraktsperioden. Det betyr altså ikke at styret ikke arbeider med å finne løsninger på de saker som er meldt inn, selv om tilbakemelding enda ikke er gitt.

Styret ønsker ellers ikke å føre debatt om enkeltsaker på Facebook, og forbeholder seg retten til å kommunisere direkte med den enkelte beboer. Ut over det vil vi også minne om sameiets vedtekter, § 5, hvor det står :

Ekstraordinært sameiemøte skal holdes når styret finner det nødvendig, eller når minst 8 av sameierne krever det, og samtidig oppgir hvilke saker de ønsker behandlet. Ekstraordinært sameiemøte innkalles av styret med varsel som skal være på minst åtte og høyst tjue dager. Ekstraordinært sameiemøte kan om nødvendig innkalles med kortere varsel som likevel skal være på minst tre dager. 

Det er altså fullt mulig å benytte seg av ekstraordinært sameiemøte for å få diskutert saker man føler er av stor betydning for sameiet, og som man ønsker at sameiet i fellesskap skal vurdere.

Styret